heros (33,BG)
lone-wolf (50,BG)
Krasi (38,BG)
akki (28,IN)