ivo (47,BG)
Leidi (54,BG)
che (47,PH)
acho (48,BG)