sandy (30,FJ)
vaskes (34,BG)
Lubov_f_ (31,CH)
bull (46,BG)