yupeto (42,BG)
vandim (55,BG)
sx1000 (39,BG)
lai (49,MY)